Handelsbetingelser / brugervilkår for ShareOne

1: Generelt:

1.1: ShareOne (Websitet og app´en) er ejet og drives af ShareOne DK ApS. Cvrnr: 37979090, Sjællandsgade 21A, 6700 Esbjerg (Udbyder).

1.2: Vilkår i handelsbetingelserne/brugervilkårene er gældende for den service, ShareOne DK ApS stiller til rådighed for brugerne på ShareOne.dk og app´en ShareOne.

1.3: Med Udlejer menes den bruger, der opretter og udlejer sine produkter

1.4: Med Lejer menes den bruger, der opretter og lejer produkter via ShareOne

1.5: Brugeren kan både være privatpersoner og virksomheder

2: Beskrivelse af servicen

2.1: På ShareOne formidles kontakt mellem brugere (Udlejere og Lejere) med henblik på, at brugerne (Udlejer og Lejer) kan indgå aftaler om at leje en genstand, der tilhører den ene bruger (Udlejer). Brugeren (Udlejer) opretter annoncer, hvor udlejer beskriver de genstande der kan lejes. Brugeren (Lejere) har mulighed for at kontakte brugeren (Udlejer) med henblik på indgåelse af nærmere aftale. Ydelser udbudt på ShareOne er beskrevet nærmere her (Servicen). ShareOne (Mellemmand) kan ikke gøres ansvarlig for brugernes (Udlejer og lejer) misligholdelse af lejekontrakten. Brugerne (Udlejer og lejer) afregner selv betalingen (Kontant, mobilepay eller bankoverførsel.). ShareOne tager først betaling ved en gennemført udlejning. Betaling sker jf. reglerne herom.

2.2: ShareOne er alene formidler af kontakt mellem brugerne (Udlejer og Lejer), og er således ikke aftalepart i lejeaftalerne mellem brugerne (Udlejer og Lejer). Tvister mellem brugerne (Udlejer og Lejer) er således ShareOne uvedkommende

3: Betingelser for adgang og tilmelding

3.1: Brugeren (Udlejer og Lejer) opnår adgang til ShareOne.dk´s service ved at oprette en brugerprofil.

3.2: Ved oprettelse af en brugerprofil skal brugeren (Udlejer og Lejer) oplyse korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger om sig selv. Brugeren (Udlejer og Lejer) skal være minimum 18 år og myndig for at kunne benytte ShareOne. Brugeren (Udlejer og Lejer) har pligt til løbende at holde sine oplysninger på ShareOne opdaterede, således at alle informationer er korrekte og fuldstændige. ShareOne er berettiget til at ophæve brugerens adgang på ShareOne.dk samt adgang til APP´en, såfremt brugerens (Udlejer og Lejer) information ikke er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Brugeren (Udlejer og Lejer) har pligt til at forsyne ShareOne med sine aktuelle betalingskortsinformationer. Spærres eller fornyes det benyttede kreditkort, skal brugeren (Udlejer og Lejer) opdatere disse oplysninger på sin brugerprofil.

3.3: Ved oprettelse af brugerprofil vil brugeren (Udlejer og Lejer) modtage en e-mail fra ShareOne med bekræftelse på, at brugeren (Udlejer og Lejer.) er oprettet.

3.4: Ved udfyldelse af en lejeaftale vil brugeren (Lejer) automatisk oprette en bruger på ShareOne.

4: Pris

4.1: Oprettelse af brugerprofil samt lejeannoncer på ShareOne er gratis for private. For erhverv vil oprettelse af brugerprofil og lejeannoncer fra start være gratis men kan ændres fremadrettet såfremt ShareOne finder det nødvendigt. ShareOne´s vederlag består af en fast pris til vedligeholdelse, serverplads, optimering af hjemmesiden samt lønninger. Vederlaget trækkes fra udlejers konto. Prisen varierer og afhænger af lejeprisen pr. dag.

5: Fortrydelsesret

5.1: Idet ShareOne´s vederlag er udtryk for betaling af en serviceydelse, der ikke kan fortrydes, kan fortrydelsesadgangen i henhold til forbrugeraftaleloven ikke anvendes. Udlejningen kan dog fortrydes på ShareOne ved at aflyse lejeaftalen.

6: Beskyttelse af personoplysninger om brugeren (Udlejer og Lejer).

6.1: ShareOne indsamler alene personoplysninger om brugeren (Udlejer og Lejer) i det omfang, brugeren (Udlejer og Lejer) konkret og udtrykkeligt selv angiver sådanne oplysninger, f.eks. ved oprettelsen af brugerprofil. Personoplysninger, der indsamles, er således alene oplysninger om brugerens (Udlejer og Lejer) navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt betalingsoplysninger og/eller eventuelle andre lignende oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere servicen til brugeren (Udlejer og Lejer).

6.2: Behandlingen af de indsamlede personoplysninger på brugeren (Udlejer og Lejer) sker med henblik på at kunne yde servicen til brugeren (Udlejer og Lejer), samt at kunne servicere brugeren (Udlejer og Lejer) i forbindelse hermed.

6.3: Eventuelle oplysninger, der indsamles om brugerens (Udlejer og Lejer) adfærd på websitet/app og om brugerens (Udlejer og Lejer) benyttelse af servicen anvendes alene til brug for levering af servicen. Opbevares sådanne oplysninger til førnævnte formål, vil disse i givet fald blive anonymiseret.

6.4: Websitet kan benytte cookie-teknologi. Cookies lagres lokalt på brugerens (Udlejer og Lejers) computer af brugerens browser og giver ShareOne mulighed for at se blandt andet hvilke sider, brugeren (Udlejer og Lejer) tidligere har besøgt, m.v. Formålet hermed er at yde en bedre service til brugeren (Udlejer og Lejer).

6.5: Indsamlede oplysninger vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand.

7: Fortrolighed og sikkerhed

7.1: Servicen er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene brugeren (Udlejer og Lejer) har adgang til brugerens (Udlejer og Lejer) profil på servicen. Udbyderen har dog adgang til brugerens (Udlejer og Lejer) profil, oplysninger og materiale, således at udbyderen kan servicere brugeren (Udlejer og Lejer), sikre ShareOne´s drift og agere i tilfælde af brugerens (Udlejer og lejers) eller tredjemands misbrug af servicen eller ShareOne.

7.2: Brugeren (Udlejer og Lejer) har pligt til at oprette og benytte en sikker og kompliceret adgangskode. Det er brugerens (Udlejer og Lejer) pligt at holde adgangskoden hemmelig, og brugeren (Udlejer og Lejer) har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved anvendelse af log-in med brugerens (Udlejer og Lejer) brugernavn og adgangskode.

7.3: Brugeren (Udlejer og Lejer) er forpligtet til straks at oplyse ShareOne om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode eller andre sikkerhedsbrud. Dog vil uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode ikke resultere i dækning fra ShareOne for et evt. økonomisk tab.

7.4: Websitet beskyttes af udbyderen mod virusangreb, hackerangreb og lignende sikkerhedsangreb med normalt sikkerhedsprogram, der løbende holdes opdateret. Udbyderen er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrister eller konsekvenser heraf.

8: Brugerens anvendelse af ShareOne.dk

8.1: Brugeren (Udlejer og Lejer) anerkender at være ansvarlig for alt indhold, som brugeren (Udlejer og Lejer) lægger på ShareOne i forbindelse med servicen. Brugeren (Udlejer og Lejer) skal således sikre, at indhold, som brugeren (Udlejer og Lejer) lægger på ShareOne, ikke krænker tredjemands rettigheder, samt at indholdet ikke overtræder persondatalovens regler eller anden gældende lovgivning.

8.2: ShareOne kontrollerer som udgangspunkt ikke indhold, som lægges på ShareOne i forbindelse med brugerens (Udlejer og Lejer) benyttelse af servicen. ShareOne er dog berettiget hertil og er endvidere berettiget til uden varsel at slette indhold og fjerne brugerens (Udlejer og Lejer) adgang hvis indhold, som brugeren (Udlejer og Lejer) har lagt på ShareOne i forbindelse med brugerens (Udlejer og Lejer) benyttelse af servicen, er ulovligt, retsstridigt, skadeligt, truende, fornærmende, chikanerende, vulgært, obskønt, krænkende, udtrykker had, er racistisk eller på anden måde er forkasteligt eller anstødeligt.

9: Indgåelse af lejeaftaler

9.1: Brugerne (Udlejer og Lejer) indgår lejeaftaler vedrørende de af en bruger (Udlejer) udbudte genstande til en anden bruger (Lejer). Brugerne (Udlejer og Lejer) vælger selv form og indhold af lejeaftalen. ShareOne stiller en standardlejeaftale til rådighed for brugerne (Udlejer og Lejer), som brugeren (Udlejer og Lejer) er velkommen til at benytte, såfremt brugeren (Udlejer og Lejer) måtte ønske dette. Det er imidlertid – uanset om ShareOne´s standardlejeaftale er anvendt eller ej – alene brugerens (Udlejer og Lejer) ansvar, at der er indgået en lejeaftale, der afspejler den lejeaftale, som brugeren (Udlejer og Lejer) ønsker. ShareOne kan således ikke holdes ansvarlig for lejeaftalens indhold eller lovlighed, ej heller for standardaftalen, der stilles til rådighed af ShareOne.

9.2: Det er væsentligt for en succesfuld leje, at der indgås en skriftlig lejeaftale, der passer til det formål og produkt, der udlejes. Det er desuden væsentligt, at brugerne (Udlejer og Lejer) i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen sikrer, at de er enige om det lejedes stand og det lejedes egenskaber og funktioner. Brugeren (Udlejer og Lejer) skal grundigt have fotodokumentere det lejedes stand ved lejeaftalens indgåelse, f.eks. ved brug af mobiltelefon-kamera således, at fotografierne i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen kan deles (f.eks. via MMS eller e-mail) mellem brugerne (Udlejer og Lejer). Derudover er det brugerens (Udlejer) ansvar at tjekke legitimation herunder både adresse dokumentation (Sygesikring) samt billedlegitimation på brugeren (Lejer) så informationer stemmer overens med brugeren (Lejeren) der fremgår af lejeaftalen. Betaling skal ske direkte fra brugeren (Lejer) til brugeren (Udlejer) og må ikke modtages fra 3 part. Betaling kan ske f.eks via mobilepay, overførsel eller kontant betaling.

9.3: Såfremt brugeren (Udlejer) mener, at det lejede er kommet retur i ringere stand end da det blev udlejet til brugeren (Lejeren), skal brugeren (Udlejeren) overfor brugeren (Lejeren), ShareOne samt TRYG (Forsikringsselskabet) indenfor 48 timer fra returnering af det lejede give meddelelse herom. Såfremt brugeren (Lejeren) mener, at det lejede ikke besidder de egenskaber, som var aftalt eller som med rimelighed kunne forventes, eller hvis det lejede er i en væsentlig ringere stand end forudsat – og dette ikke kunne konstateres ved lejeaftalens indgåelse – er brugeren (Lejeren) forpligtet til at gøre opmærksom på dette overfor brugeren (Udlejer) og ShareOne senest 48 timer fra lejeaftalens indgåelse, dog senest 48 timer fra det tidspunkt hvor manglerne konstateredes. Meddelelse til ShareOne skal indgives skriftligt.

9.4: Brugerne (Lejer og Udlejer) har pligt til at sætte sig ind i hvilke regler, der gælder i forbindelse med indgåelse af lejeaftale samt vedrørende brug af det lejede, herunder aftaleloven, forbrugeraftaleloven og købeloven. Hvilke regler, der gælder, afhænger blandt andet af om henholdsvis brugeren (Udlejer) og/eller brugeren (Lejer) er privatperson eller erhvervsdrivende. Endvidere kan der gælde særligere regler for brug af det lejede.

9.5: Brugerne (Udlejer og Lejer) skal senest i forbindelse med lejeaftalens indgåelse sørge for, at have afklaret og aftalt hvilken forsikringsdækning, der gælder skader på det lejede samt evt. skader forårsaget ved brug af det lejede. Ved tilvalg fra brugerens (Udlejers) side af forsikring på produktet vil produktet være dækket jf. forsikringsaftalen.

9.6: Særligt vedrørende motorkøretøjer bør brugeren (Udlejer) sikre sig, at brugeren (Lejer) er berettiget til at føre det af lejeaftalen omhandlede motorkøretøj, samt at motorkøretøjet er behørigt forsikret. Brugeren (Lejer) skal desuden sikre sig, at motorkøretøjet er i forsvarlig og lovlig stand, samt at motorkøretøjet som minimum er ansvarsforsikret. Motorkøretøjer er ikke dækket af ShareOne´s forsikringsaftale hvilket betyder at brugeren (Udlejer) selv skal have en forsikring, der dækker evt. skader ved udlejning til anden part.

9.7: Såfremt der indgås aftale om leje af fast ejendom (med mindre der er tale om kortvarig leje af feriebolig) gælder særlige regler i lejeloven. Disse regler er yderst komplicerede, og brugerne (Udlejer og Lejer) opfodres til under alle omstændigheder at søge professionel rådgivning. Udlejning af fast ejendom er ikke dækket af ShareOne´s forsikringsaftale, hvilket betyder, at brugeren (Udlejer) selv skal have en forsikring, der dækker evt. skader ved udlejning til anden part.

9.8: Såfremt der indgås lejeaftaler om potentielt farlige genstande, f.eks. speedbåde eller el- og maskinværktøj, er det ekstra vigtigt, at brugeren (Udlejer) sikrer sig, at brugeren (Lejer) er kyndig til at kunne benytte den lejede genstand. Desuden bør lejeaftalen afspejle, at eventuelle skader, der opstår på det lejede eller under brugen af det lejede, påhviler brugeren (Lejer), og begge brugere (Udlejer og Lejer) bør sikre sig, at der er fornøden forsikringsdækning. Udlejning af farlige genstande er ikke dækket ShareOne´s forsikringsaftale, hvilket betyder at brugeren (Udlejer) selv skal have en forsikring, der dækker evt. skader ved udlejning til anden part samt dækker ved personskader.

9.9: Såfremt brugeren (Udlejer) er erhvervsdrivende og brugeren (Lejer) er privat forbruger, skal brugeren (Udlejeren) være opmærksom på, at der anvendes en række forbrugerbeskyttelsesregler for lejeaftalen, herunder særligt forbrugeraftalelovens regler. Dette betyder blandt andet, at den erhvervsdrivende skal opfylde sin oplysningspligt og at forbrugeren i nogle tilfælde vil have fortrydelsesret. Udlejning fra erhverv til privat eller fra erhverv til erhverv er ikke dækket af ShareOne´s forsikringsaftale, hvilket betyder, at brugeren (Udlejer) selv skal have en forsikring, der dækker evt. skader ved udlejning til anden part.

9.10: Aflysninger bør altid undgås, hvis det er muligt. Lejer kan aflyse op til 24 timer før udlejning uden at betale aflysningsgebyr. Aflysning indenfor 24 timer til lejestart resulterer i 50% lejebetaling til udlejer. Aflyser udlejer indenfor 24 timer inden lejestart, vil hele lejebeløbet blive refunderet.

9.11: Depositum reserveres på lejers konto ved indgåelse af en lejeaftale. Depositummet bliver ikke trukket fra lejers konto men fremgår udelukkende som en reservation. Reservationen frafalder 48 timer efter en annulleret booking eller 48 timer efter endt lejeperiode såfremt der ingen skade er sket på produktet.

10: Immaterielle rettigheder

10.1: ShareOne´s indhold, herunder blandt andet tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af ShareOne, kan være beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret, designret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Alt materiale, som ikke er lagt på ShareOne af brugere (Udlejere og Lejere), tilhører ShareOne. Uautoriseret brug af sådan materiale kan være i strid med ShareOne´s rettigheder. Brugere (Udlejere og Lejere) og/eller tredjemand er uberettiget til at ændre, kopiere, gengive, fremvise, fremføre eller på anden måde offentliggøre eller sprede ShareOne´s materiale helt eller delvist.

11: Skadesløsholdelse

11.1: Brugeren (Udlejer og Lejer) er forpligtet til at holde ShareOne skadesløs for ethvert tab, ShareOne eller ShareOne DK ApS måtte lide som følge af brugerens (Udlejer og Lejers) forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af servicen, herunder tab, som ShareOne måtte lide som følge af indhold, som brugeren (Udlejer og Lejer) har lagt på ShareOne i forbindelse med brugerens (Udlejer og Lejer) benyttelse af servicen.

12: Ansvarsfraskrivelse

12.1: Brug af ShareOne og servicen sker på brugerens (Udlejer og Lejers) eget ansvar. Servicen stilles til rådighed, som den er og forefindes. I videst muligt omfang under gældende lovgivning fraskriver ShareOne sig enhver garanti, eksplicit eller implicit, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed til bestemte formål.

12.2: ShareOne garanterer ikke, at Servicen opfylder brugerens (Udlejer og Lejer) krav, at servicen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, at resultaterne af servicen vil være nøjagtige eller pålidelige, eller at eventuelle fejl i servicen vil blive rettet.

13: Ansvarsbegrænsning

13.1: ShareOne er ikke ansvarlig for tidstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab af goodwill, indirekte tab, følgeskader eller anden form for skader.

14: Ændring af vilkårene

14.1: Vilkårene på ShareOne kan til enhver tid opdateres og ændres. Hvis vilkårene ændres, vil brugerne (Udlejer og Lejer) blive informeret herom via e-mail, via ShareOne.dk eller via ShareOne´s offentlige adgangskanaler, såsom Facebook. Opdaterede vilkår træder i kraft for brugeren (Udlejer og Lejer) fra første gang, brugeren (Udlejer og Lejer) - efter information om nye vilkår - opretter en annonce eller indgår aftale om udlejning eller leje på baggrund af en annonce på ShareOne. De til enhver tid gældende vilkår findes endvidere på ShareOne.

15: Meddelelser

15.1: Meddelelser skal fremsendes til ShareOne.dk på e-mail adressen: [email protected]

16: Fornyelse og ophør

16.1: Bruger (Udlejer og Lejer) har til enhver tid ret til at nedlægge sin brugerkonto på ShareOne. ShareOne kan til enhver tid opsige en brugers (Udlejer og Lejer) adgang til servicen - og dermed nedlægge brugerens (Udlejer og Lejer) profil - med 30 dages varsel.

16.2: Ved nedlægning vil information omkring brugeren (Udlejer og Lejer) samt produkter blive fjernet fra ShareOne, så de ikke længere fremgår synlige på ShareOne´s services.

16.3: ShareOne er berettiget til uden varsel at bringe brugerens (Udlejer og Lejer) brug af servicen til øjeblikkeligt ophør ved ethvert tilfælde af brugerens (Udlejer og Lejer) misligholdelse af nærværende brugervilkår.

17: Overdragelse

17.1: ShareOne og ShareOne DK ApS er berettiget til frit at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand. ShareOne og ShareOne DK ApS er endvidere berettiget til frit at anvende underleverandører.

18: Lovvalg og værneting

18.1: Vilkår på ShareOne.dk er underlagt dansk ret.

18.2: Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med servicen eller nærværende vilkår, skal afgøres ved de almindelige domstole ved ShareOne´s værneting.

19: Forsikringsvilkår:

19.1: Generelt
Forsikringsaftale er imellem udlejer og TRYG, hvorfor ShareOne.dk ikke kan holdes til ansvar for evt. skader, samt erstatning af produkter.

19.2: Dækning
Forsikringen dækker direkte skade sket i forsikringsperioden som følge af:

 • Brand
 • EL-skade
 • Indbrudstyveri
 • Anden skade
 • Skader af kosmetisk art er ikke omfattet. Skader af kosmetisk art på ting/genstande er eksempelvis skader, hvor skaden alene består af ridser, skrammer, afskalning, tilsmudsning og lign. Ved leje/udlejning af arbejdskraft vil der ikke være forsikring vedr. evt. skader på personer eller løsøre. TRYG eller ShareOne.dk kan derfor ikke holdes ansvarlig for noget I denne forbindelse. Simpelt tyveri er ikke dækket af forsikringen.

  19.3: Geografisk område
  Danmark – dog må en lejet genstand gerne medbringes til udlandet i forbindelse med ferie.

  19.4: Forsikringsperiode
  Forsikringen dækker i hele lejeperioden og indtil den pågældende genstand er afleveret, dog højst i 6 måneder.

  19.5: Forsikrede genstande (privat)
  Forsikringen omfatter genstande der vil være dækket under en privat indboforsikring – og de hertil gældende forsikringsvilkår. Forsikringsvilkårene kan ses på www.TRYG.dk.
  Dog er følgende genstande undtaget:

 • Våben, punkt D
 • Ting herunder smykker og ure, hvori der indgår guld, sølv, platin, perler eller ædelstene, punkt E – dog er smykker og ure med en nyværdi på under 20.000 kr. omfattet
 • Mønt- og frimærkesamlinger, punkt E
 • Kæledyr, punkt H

 • Forsikringen er udvidet til at omfatte tagbokse og cykelstativer til motorkøretøjer.
  Simpelt tyveri er ikke dækket af forsikringen.

  19.6: Forsikrede genstande (erhverv)
  Forsikringen omfatter genstande der vil være dækket under en erhvervsløsøreforsikring – og de hertil gældende forsikringsvilkår. Forsikringsvilkårene kan ses på www.TRYG.dk.
  Dog er følgende genstande undtaget:

 • Genstande som er omfattet af anden forsikring
 • Våben
 • Ting herunder smykker og ure, hvori der indgår guld, sølv, platin, perler eller ædelstene
 • Penge m.v., punkt 4.3.4 (ikke relevant for aftalen)

 • Simpelt tyveri er ikke dækket af forsikringen.
  Forsikringen for erhvervsgenstande dækker som udgangspunkt ikke moms.

  19.7: Forsikringssum
  Den samlede forsikringssum pr. udlejning udgør 100.000 kr.
  Privatgenstande med en nyværdi på under 500 kr. er ikke dækket af forsikringen.
  Erhvervsgenstande med en nyværdi på under 5000 kr. er ikke dækket af forsikringen.

  19.8: Selvrisiko (privat)
  Selvrisiko fremgår af forsikringssiden her: https://shareone.dk/forsikring
  Selvrisikobeløb indeksreguleres ikke.

  19.9: Selvrisiko (erhverv)
  Selvrisiko fremgår af forsikringssiden her: https://shareone.dk/forsikring
  Selvrisikobeløb indeksreguleres ikke.

  19.10: Skade
  I tilfælde af skade skal udlejer i første omgang kontakte ShareOne.dk. Kontakt til ShareOne skal ske indenfor 48 timer efter endt udlejning. Såfremt ShareOne.dk vurderer, at der umiddelbart er tale om en dækningsberettiget skade skal den anmeldes til TRYG.
  Skader skal helst anmeldes til TRYG online på www.TRYG.dk.
  Når skaden er anmeldt opgøres den efter de gældende vilkår, og evt. erstatning stilles til rådighed via en online webshop. Her kan udlejer vælge mellem, at få erstatningen udbetalt kontant til sin NemKonto, eller vælge at handle via en online webshop, hvor der er mulighed for at drage fordel af meget fordelagtige rabatter.

  19.11: Forsikringen gennem ShareOne dækker udelukkende udlejer og dets genstand(e). Det betyder også at lejeren ikke forsikret gennem ShareOne/TRYG.

  19.12: For at ShareOne eller TRYG kan se ind i en dækning ved en udlejning skal ALLE betingelser være overholdt herunder også gennemgang og dokumentation på lejeren ved fremmøde.